Oferta

Studio Edukacji Muzycznej „IMPRESJA” oferuje:

– Naukę gry na pianinie lub gitarze
Są to lekcje indywidualne. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych predyspozycji i możliwości danego ucznia. Przygotowujemy również do egzaminów do szkoły muzycznej. Studio przewiduje udział uczniów w konkursach dla młodych instrumentalistów oraz koncertach. Istnieje możliwość wyboru wariantu lekcji – 30 min., 45 min., 60 min. lub 2×30 min. tygodniowo. Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie promocyjne, natomiast dyplom ukończenia kursu uczeń otrzymuje po minimum 6-letnim cyklu kształcenia.

– Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 m-cy.
Ogólnorozwojowe zajęcia muzyczno-ruchowe, stymulujące całościowy rozwój dziecka. Na zajęciach śpiewamy, stawiamy pierwsze kroki, gramy na prostych instrumentach muzycznych. Ćwiczenia przy muzyce kształtują motorykę, sprawność ruchową i przyczyniają się do rozwijania zdolności poznawczych.

– Zajęcia dla dzieci od 1 roku do 6 lat
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi oraz zmuszają do sprawniejszego myślenia. Kształcą też takie cechy charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie i samodzielność.

Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest także wyrabianie u dzieci wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu poprzez zabawy ruchowe, taneczne, naukę piosenek dostosowanych do wieku dziecka oraz grę na prostych instrumentach perkusyjnych. Oprócz ćwiczeń muzyczno- ruchowych pojawiają się w nich proste ćwiczenia logopedyczne, elementy z integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.